Category Archives: จุลินทรีย์ดับกลิ่น

มาตรฐานของจุลินทรีย์ดับกลิ่นที่ควรมีคืออะไรบ้าง

จุลินทรีย์ดับกลิ่นในการรวบรวมและการจัดการสิ่งปฏิกูลที่ส่งไปยังโรงบำบัดน้ำเสียมีกฎเกณฑ์และมาตรฐานที่กำหนดโดยรัฐบาลท้องถิ่นและรัฐบาลกลางจุลินทรีย์ดับกลิ่นสามารถรวบรวมและบำบัดสิ่งปฏิกูลโดยโรงบำบัดน้ำเสียในท้องถิ่น โรงบำบัดน้ำเสียในท้องถิ่นใช้ประโยชน์จากแผ่นกรองชีวภาพจุลินทรีย์ดับกลิ่นถังบำบัดน้ำเสีย หรือระบบบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้ออกซิเจน ในกรณีที่ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ ท่อระบายน้ำจะถูกส่งไปยังโรงบำบัดน้ำเสียหลักที่ดำเนินการโดยรัฐบาลท้องถิ่นในพื้นที่ ทุกเมืองมีโครงสร้างและโครงสร้างท่อที่ออกแบบมาอย่างเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์เฉพาะนี้

จุลินทรีย์ดับกลิ่นหากคุณสงสัยว่าน้ำเสียจากบ้านไปอยู่ที่ไหน

และเหมาะสมที่จะนำกลับมาใช้ใหม่ระบบบำบัดน้ำเสียคือคำตอบอย่างแน่นอน โรงบำบัดน้ำเสียจะแยกสารปนเปื้อนออกจากน้ำเสียเพื่อบำบัดและทำให้สะอาดน้ำเสียในครัวเรือนประกอบด้วยของเสียที่เป็นของเหลวซึ่งไหลออกจากห้องน้ำจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องส้วมจุลินทรีย์ดับกลิ่น ราคาน้ำเสียในครัวเรือนแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือจุลินทรีย์ดับกลิ่นและน้ำดำจุลินทรีย์ดับกลิ่นคือของเสียที่เป็นของเหลวจากการล้างจานและเสื้อผ้าและการอาบน้ำ น้ำดำประกอบด้วยอุจจาระและปัสสาวะการบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนให้ความสำคัญกับน้ำดำเป็นหลัก น้ำดำเป็นสื่อกลางในการเจริญเติบโตของแบคทีเรียก่อโรค

จุลินทรีย์ดับกลิ่นซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาและกำจัดอย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดโรคได้และยังเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย การบำบัดน้ำดำมีความจำเป็นอย่างยิ่งก่อนที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ เช่น แม่น้ำ ทะเลสาบ และลำธารจุลินทรีย์ดับกลิ่นยังถูกเรียกว่าเป็นน้ำเสียจุลินทรีย์ดับกลิ่นการจัดการน้ำเสียภายในบ้านในโรงบำบัดน้ำเสียแบ่งออกเป็นสามขั้นตอนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษาจุลินทรีย์ดับกลิ่นจุลินทรีย์ดับกลิ่นวัตถุประสงค์หลักในระยะแรกคือการแยกขยะมูลฝอยออกจากวัสดุเหลือทิ้งที่เป็นของเหลว นี่เป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากการบำบัดของเสียที่เป็นของแข็งแตกต่างจากการบำบัดของเสียที่เป็นของเหลว

ในกระบวนการแยกตะกอนจะใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น

สิ่งปฏิกูลถูกเก็บไว้ในถังตกตะกอนขนาดใหญ่จุลินทรีย์ดับกลิ่นถังตกตะกอนเหล่านี้มีขนาดใหญ่พอที่จะทำให้ของแข็งที่มีน้ำหนักเบาเช่นไขมันน้ำมันและไขมันลอยอยู่ด้านบนและกากตะกอนหรือของแข็งที่หนักกว่าจะอยู่ที่ฐาน ของแข็งที่ลอยอยู่จะถูกตัดออกในระยะที่สองการกำจัดองค์ประกอบทางชีวภาพที่ละลายได้เสร็จสิ้นลง ทำได้โดยจุลินทรีย์ที่เกิดจากน้ำตามธรรมชาติจุลินทรีย์ดับกลิ่นขยะมูลฝอยที่ผ่านการบำบัดพิเศษเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่หรือปล่อยทิ้งมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มคุณภาพน้ำที่ผ่านขั้นตอนที่สอง ของเหลวได้รับการบำบัดด้วยสารเคมีจุลินทรีย์ดับกลิ่น

และสารเคมีเพื่อกำจัดสิ่งปนเปื้อนหรือมวลที่ไม่ต้องการทั้งหมด ในกระบวนการกรองจุลินทรีย์ดับกลิ่นทรายถูกใช้เพื่อป้องกันการไหลของสารที่ละลายในน้ำจุลินทรีย์ดับกลิ่นสารพิษที่ไม่ถูกกรองโดยทรายจะถูกดูดซับโดยตัวดูดซับเช่นจุลินทรีย์ดับกลิ่นเพื่อแยกจากน้ำ ถ่านช่วยในการขจัดสารพิษตกค้าง ณ จุดนี้ การกำจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสยังเกิดขึ้นจากการเกิดออกซิเดชันทางชีวภาพไปจนถึงจุลินทรีย์ดับกลิ่นตามด้วยการกำจัดจุลินทรีย์ดับกลิ่นของเหลวจะถูกทำความสะอาดก่อนที่จะปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติหรือนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันจุลินทรีย์ดับกลิ่น